الگوپذیری بیداری اسلامی در اخلاق (حکومتداری ) پیامبر (ص)
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با توجه به کرامت انسانی در اخلاق حکومت داری پیامبر و با توجه به اینکه در حکومتهای فعلی حاکمان به اصطلاح اسلامی استبداد و تحقیر داخلی و خارجی بر مردم مسلمان زیاد شده بازگشت به اخلاق حکومت داری پیامبر الگویی مناسب برای جامعه اسلامی خواهد بود