اخلاق سیاسی درحکمت متعالیه با تأکید بر آرای امام خمینی و آیت الله جواد آملی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
نام استاد/نام دانشجو : مصیب ایرانی
با توجه به اینکه در مکاتب مختلف بحث از سیاست و کاربرد آن مطرح است وهرکدام نیز فلسفه سیاسی خاص خود را دارا هستند حکمت متعالیه بعنوان یک مکتب اسلامی از طرفداران زیادی درمیان علما برخوردار است که فلسفه سیاسی در آن مورد مناقشه می باشد که نوشته حاضر تلاشی است در جهت اثبات وجود اخلاق سیاسی در حکمت متعالیه است با فرض بر این که حکمت متعالیه دارای فلسفه سیاسی خاص خود است . اخلاق سیاسی ترکیبی است از اخلاق و سیاست که یک معنای جدید در آن مورد توجه است که در متن به آن پرداخت شده است واینکه دارای اصولی است.تحقیق حاضرتلاشی است جهت پاسخگویی به سؤالاتی که این اصطلاح جدیدبا خود به همراه دارد از جمله، اخلاق سیاسی چیست؟وآیااخلاق سیاسی در حکمت متعالیه وجود دارد؟ودرصورت مثبت بودن جواب دارای چه اصولی است ؟در این مقاله از روش کلن تینـدر استفاده شده است که مـبنای این روش طـرح سؤال می‌باشــد. هرچنـدکه بــه گفتـه تیندرنمی توان به نتایج بعنوان جواب نهایی و قطعی بسنده کرد اما راهـی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب. کلمات کلیدی، اخلاق ، سیاست ، اخلاق سیاسی، حکمت متعالیه، سیاست متعالیه،